Rekrutacja

ZASADY UCZESTNICTWA

Projekt skierowany jest do kadry MMŚP z branży turystycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego oraz ich pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy) w tym kadry zarządzającej, tj. 350 osób (140 K, 210 M), wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest do osób, tj.:

 1. kelnerzy i barmani oraz pracownicy mający pracować na tych stanowiskach,
 2. właściciele i kadra zarządzająca.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym (w terminie V.2014 r. – VI.2014 r.). Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości zakładce Aktualności

Rekrutacja do projektu trwa do momentu pozytywnego zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników na poszczególne szkolenia, łącznie na wszystkie szkolenia 350 osób (140 kobiet i 210 mężczyzn). W przypadku, kiedy do określonego terminu nie zbierze się planowana liczba osób, zgłoszenia będą przyjmowane do momentu zakwalifikowania planowanej liczby osób na poszczególne kursy. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Projektu!

ETAPY REKRUTACJI

1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego

W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnione oraz podpisane dokumenty.

Zgłaszający swój własny udział w projekcie lub/i delegujący pracowników zobowiązany jest do przedstawienia:

 • Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu, dokument wypełniony i podpisany przez Zgłaszającego oraz delegowanych pracowników),
 • Wniosku o udzielenie pomocy de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30.04.2004 r. (tekst jednolity z 24.03.2007 r., Dz.U. nr 59, poz. 404) (załącznik nr 2 do Regulaminu, dokument podpisany przez Zgłaszającego). Do wniosku należy dołączyć:
  • Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w przypadku otrzymania pomocy de minimis obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis),
  • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (obowiązek przedkładania sprawozdań finansowych dotyczy podmiotów zobowiązanych do przedkładania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości),
 • Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311) (załącznik nr 3 do Regulaminu, dokument wypełniony, parafowany i podpisany przez Zgłaszającego),
 • Aktualnego wydruku z Centralnej Informacji KRS lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wymaganych dokumentów,

Każdy z Uczestników szkolenia zobowiązany jest do przystąpienia do testu wiedzy i kompetencji sprawdzającego wiedzę z zakresu szkoleń, przeprowadzanego w Biurze Projektu, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia dokumentów zgłoszeniowych do Biura Projektu.

Z testu wiedzy i kompetencji można uzyskać max. 30 pkt. Im mniejszą wiedzę kandydat posiada tym więcej punktów otrzymuję. 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie projektu w zakładce Do pobrania.

Zgłoszenia do udziału w projekcie (zarówno osobiście, jak i drogą pocztową oraz elektroniczną) przyjmowane będą w Biurze Projektu w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zgłoszenia nadesłane e-mailem będą uznawane tylko wówczas, gdy oryginały zeskanowanych dokumentów zostaną dostarczone do Biura Projektu (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem. Za datę dostarczenia oryginałów dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu.

2. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

Kryteria formalne (ocena metodą 0-1, nie spełnia-spełnia kryteria):

 • kompletność i poprawność formularza rekrutacyjnego i wymaganych załączników,
 • zgodność z opisem grupy docelowej zarówno firm jak i pracowników (muszą być spełnione łącznie):
  • wielkość firmy jako MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo),
  • jednostka organizacyjna (siedziba lub oddział) firmy znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
  • Uczestnik Projektu pracuje na terenie województwa podkarpackiego.

3.Ocena merytoryczna

 1. kryteria merytoryczne – szkolenia (ocena punktowa):
  • wpływ wzrostu kwalifikacji kadry na rozwój firmy: od 0 pkt. (brak) do 40 pkt. (duży),
  • liczba odbytych kursów/szkoleń przez kierowaną osobę w ciągu ostatnich 2 lat: 0 szkoleń - 20 pkt., do 5 szkoleń - 10 pkt., pow. 5 szkoleń - 0 pkt., przy czym w przypadku uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu więcej niż 1 osoby z firmy liczba punktów możliwych do uzyskania przez daną osobę będzie liczona proporcjonalnie, co oznacza, iż w ramach 1 firmy można uzyskać max. 20 pkt.,
  • test wiedzy i kompetencji z zakresu danych szkoleń: od 0 pkt. (duża), do 30 pkt. (brak),
  • siedziba/oddział firmy na terenie obszaru strategicznej interwencji dla kierunku działania 1.3.2 Strategii rozwoju województwem podkarpackim na lata 2007 - 2020: 10 pkt. (powiat dębicki, jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, rzeszowski, łańcucki, leski, bieszczadzki, przemyski, jarosławski, lubaczowski), 0 pkt.(powiat stalowowolski, niżański, leżajski, przeworski, tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski),
  • rozmowa kwalifikacyjna ze specjalistą ds. analizy potrzeb szkoleniowych pracowników, mająca na celu weryfikację zasadności udziału kandydata w danym/ch szkoleniu/ach - 15pkt.
 2. kryteria merytoryczne – doradztwo (ocena punktowa):
  • wpływ doradztwa na rozwój firmy: od 0 pkt. (brak) do 40 pkt. (duży),
  • siedziba/oddział firmy na terenie obszaru strategicznej interwencji dla kierunku działania 1.3.2 Strategii rozwoju województwem podkarpackim na lata 2007 - 2020: 20 pkt. (powiat dębicki, jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, rzeszowski, łańcucki, leski, bieszczadzki, przemyski, jarosławski, lubaczowski), 0 pkt.(powiat stalowowolski, niżański, leżajski, przeworski, tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski).
  • rozmowa kwalifikacyjna ze specjalistą ds. analizy potrzeb doradczych firm mająca na celu weryfikację zasadności przeprowadzenia danej usługi doradczej dla firm - 15pkt.

Oceny zgłoszeń dokona Komisja rekrutacyjna składająca się z Koordynatora, Asystenta i Specjalisty ds. analizy potrzeb szkoleniowych/doradczych. Posiedzenie Komisji odbywać się będzie po zebraniu odpowiedniej liczby osób z podziałem na poszczególne szkolenia/usługi doradcze.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane zgłoszenia spełniające 100% kryteriów formalnych i dostępu oraz te, które uzyskają min. 60% punktów za kryteria merytoryczne:

 • szkolenia: 60 pkt./115 pkt.,
 • doradztwo: 36 pkt./75 pkt.

4.Kryteria pomocnicze

 • wskaźniki dotyczące płci,
 • kolejność zgłoszeń.

Zasady oceny i kwalifikacji Zgłaszających szczegółowo opisano w Regulaminie Projektu, dostępnym w zakładce Do pobrania.

5.Ogłoszenie wyników

Po sporządzeniu listy zakwalifikowanych przedsiębiorstw, każdy ze Zgłaszających zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub e-mailowo o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, oraz o miejscu i terminie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowych zawartej pomiędzy Realizatorem Projektu a Beneficjentem pomocy (wzory dokumentów znajdują się w zakładce Do pobrania).Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego