Oferowane wsparcie

Uczestnicy Projektu otrzymują wsparcie w formie szkoleń/doradztwa z zakresu branży turystycznej.  

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU

Blok szkoleniowy dla pracowników z branży hotelarsko - gastronomicznej

 1. KELNERSTWO W PRAKTYCE – 10 gr. x śr. 15 UP x 24 h
  • Gr. I: VI.2014
  • Gr. II: VI.2014
  • Gr. III: VII.2014
  • Gr. IV: VIII.2014
  • Gr. V: IX.2014
  • Gr. VI: IX.2014
  • Gr. VII: X.2014
  • Gr. VIII: XI.2014
  • Gr. IX: I.2015
  • Gr. X: II.2015

  Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych gastronomicznych z zakresu kelner. Na szkolenie zostanie skierowanych 150 osób, którzy pracują, jako kelnerzy oraz pracownicy mający pracować na tym stanowisku. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. Egzamin zewnętrzny przeprowadzony będzie w obiektach akredytowanych i wskazanych przez Krajowe Stowarzyszenie Kelnerów lub Stowarzyszenie Kelnerów Polskich, zależnie od liczebności grupy, w Lublinie. Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony transport (w obie strony) na egzamin zewnętrzny na trasie Rzeszów-Lublin dzień wcześniej oraz nocleg ze śniadaniem.

 2. BARMAN – BARISTA I stopnia – 10 gr. x śr. 15 UP x 40 h
  • Gr. I: VI.2014
  • Gr. II: VII.2014
  • Gr. III: VIII.2014
  • Gr. IV: IX.2014
  • Gr. V: X.2014
  • Gr. VI: XI.2014
  • Gr. VII: I.2014
  • Gr. VIII: II.2015
  • Gr. IX: II.2015
  • Gr. X: III.2015

  Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych gastronomicznych z zakresu barman-barista. Na szkolenie zostanie skierowanych 150 osób, którzy pracują, jako barmani oraz pracownicy mający pracować na tym stanowisku. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. Egzamin zewnętrzny przeprowadzony będzie poza terenem województwa podkarpackiego w obiektach szkoleniowych, akredytowanych przez Polskie Stowarzyszenie Barmanów (SPB-PBA) w Zakopanem lub w Krakowie. Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony transport (w obie strony) na egzamin dzień wcześniej oraz koszty noclegu ze śniadaniem.

 3. BARMAN – MIXER II stopnia – 2 gr. x śr. 25 UP x 80 h
  • Gr. I: III.2015
  • Gr. II: IV.2015

  Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych gastronomicznych z zakresu barman - mixer. Na szkolenie zostanie skierowanych 50 osób, którzy pracują, jako barman oraz pracownicy mający pracować na tym stanowisku. Szkolenie prowadzone będzie w regionie głównej siedziby Stowarzyszenia Barmanów Polskich w Gdyni. Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony transport na szkolenie w obie strony wraz z noclegiem i śniadaniem (11 dni wraz z egzaminem). Ponadto Realizator sfinansuje wyżywienie dla uczestników szkolenia (obiad, kolacja).Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny.

Blok szkoleniowo-doradczy dla menedżerów i kadry zarządzającej

 1. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE GASTRONOMIĄ – 8 gr. x śr. 10 UP x 24 h
  • Gr. I: IX.2014
  • Gr. II: X.2014
  • Gr. III: XI.2014
  • Gr. IV: I.2015
  • Gr. V: II.2015
  • Gr. VI: III.2015
  • Gr. VII: IV.2015
  • Gr. VIII: V.2015

  Celem szkolenia jest wzrost kwalifikacji kadry z zakresu zarządzania gastronomią. Na szkolenie zostanie skierowanych 80 osób, wchodzących w skład menedżerów i kadry zarządzającej MMŚP. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2 h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-mail, komunikatory Internetowe, telefon), bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej.

 2. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE – 8 gr. x śr. 10 UP x 24 h
  • Gr. I: IX.2014
   • Gr. II: X.2014
   • Gr. III: XI.2014
   • Gr. IV: I.2015
   • Gr. V: II.2015
   • Gr. VI: III.2015
   • Gr. VII: IV.2015
   • Gr. VIII: V.2015

  Celem szkolenia jest wzrost kwalifikacji kadry z zakresu zarządzania w hotelarstwie. Na szkolenie zostanie skierowanych 80 osób, wchodzących w skład menedżerów i kadry zarządzającej MMŚP. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2 h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-mail, komunikatory Internetowe, telefon), bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej.

Doradztwo dla firm

Doradztwo realizowane jest na obszarze województwem podkarpackim w przedsiębiorstwach. W doradztwie mogą wziąć udział właściciele, dyrektorzy, kierownicy działów operacyjnych lub inne oddelegowane osoby. Daty i godziny doradztwa będą dostosowywane do potrzeb i możliwości firm.

 1. DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA W GASTRONOMII – 20 firm x śr. 30 h/firmę (od IX.2014 do VI.2015)

  Efektem doradztwa będzie wdrożenie narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w MMŚP z WP, biorących udział w doradztwie z zakresu wdrożenia narzędzi informatycznych do zarządzania.

 2. DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA W HOTELARSTWIE – 10 firm x śr. 30 h/firmę (od IX.2014 do VI.2015)

  Efektem doradztwa będzie wdrożenie narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w MMŚP z WP, biorących udział w doradztwie z zakresu wdrożenia narzędzi informatycznych do zarządzania.

 3. DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE KATEGORYZACJI OBIEKTÓW HOTELOWYCH 10 firm x śr. 30 h/firmę (od IX.2014 do VI.2015)

  Efektem doradztwa będzie raport zawierający m.in. szczegółowe wytyczne w zakresie etapów do spełnienia wymogów kategoryzacji przygotowany dla MMŚP z WP, biorących udział w doradztwie.

Jedna firma będzie mogła skierować swoich pracowników zarówno na wybrane szkolenia jak również wziąć udział w wybranym doradztwie

Godzina szkolenia to godzina dydaktyczna licząca 45 min., natomiast godzina doradztwa to godzina zegarowa licząca 60 min.

Szkolenia odbywać się będą w dni powszednie lub weekendy w zależności od preferencji Uczestników Projektu.

Podczas 1 dnia realizowane będzie średnio 8 godzin zajęć.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!

Firmom biorącym udział w Projekcie wydawane są zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 • wyższa jakość świadczonych usług przez firmę,
 • wzrost umiejętności zawodowych mających duży wpływ na jakość obsługi,
 • aktualizacja wiedzy i umiejętności, zgodnej z obowiązującymi trendami rynkowymi i gustami klientów,
 • poprawa standardów obsługi klienta, czego wynikiem jest sukces i przewaga rynkowa lokalu,
 • podniesienie poziomu kompetencji kadr,
 • wyższa jakość przygotowania zawodowego kadr,
 • obniżenie kosztów szkoleń dla pracowników.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • produkty na szkolenia (dotyczy szkolenia KELNERSTWO W PRAKTYCE, BARMAN – BARISTA I STOPNIA),
 • wyposażenie w elementy BHP (dotyczy bloku szkoleniowego dla pracowników z branży hotelarsko -gastronomicznej),
 • catering oraz serwis kawowy podczas szkoleń,
 • pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych,
 • pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie (dotyczy szkolenia BARMAN – MIXER II STPONIA)
 • pokrycie kosztów dojazdu na egzamin zewnętrzny,
 • dyplomy o ukończeniu szkolenia i/lub zaświadczenia na wzorze MEN.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego