O projekcie

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej” dla kadry MMŚP oferowane są szkolenia/doradztwo indywidualne z zakresu branży turystycznej.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału 80 MMŚP z branży turystycznej z województwa podkarpackiego (WP), poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 90 %, tj. 315 pracowników w tym kadry zarządzającej z zakresu: kelner, barman, barista i z zakresu zarządzania; poprzez wdrożenia narzędzi do zarządzania oraz przygotowanie do kategoryzacji obiektów w terminie do 30.06.2015 (315 os., w tym 126 kobiet (K), 189 mężczyzn (M)), tj. kadry zarządzającej MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwem podkarpackim oraz ich pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), którzy wykonują pracę w jednostce na terenie WP.

Cele szczegółowe projektu to:

 • nabycie kwalifikacji zawodowej gastronomicznych z zakresu kelner, barman, barista przez 75% uczestników szkolenia tj. pracowników z branży hotelarsko-gastronomicznej MŚP w województwem podkarpackim do 30.06.2015 ( 113 os., w tym: 45K, 68M w ramach szkolenia KELNERSTWO W PRAKTYCE oraz BARMAN – BARISTA I STOPNIA; 38 os., w tym 15K, 23M w ramach szkolenia BARMAN – MIXER II STOPNIA),
 • wzrost kwalifikacji z zakresu zarządzania przez 75% uczestników szkolenia tj. menedżerów i kadry zarządzającej MŚP z branży turystycznej w województwem podkarpackim do 30.06.2015 (60 os., w tym: 24K, 36M w ramach każdego szkolenia bloku szkoleniowo-doradczego dla menedżerów i kadry zarządzającej),
 • wdrożenie narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym u 100% MŚP w województwem podkarpackim biorących udział w doradztwie z zakresu wdrożenia narzędzi informatycznych do zarządzania do 30.06.2015 (20 przedsiębiorstw w ramach gastronomii, 10 przedsiębiorstw w ramach hotelarstwa),
 • przygotowanie 100 % MŚP z województwem podkarpackim biorących udział w doradztwie do dostosowania się do kategoryzacji obiektów do 30.06.2015 (10 przedsiębiorstw).

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi kadra 80 MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z branży turystycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 350 osób (140K, 210M), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest do osób, tj.:

 1. kelnerzy i barmani oraz pracownicy mający pracować na tych stanowiskach,
 2. właściciele i kadra zarządzająca.

Beneficjentem pomocy może być przedsiębiorca, który:

 • jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, ze zm.) oraz zgodnie z klasyfikacją MŚP w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
 • posiada jednostkę organizacyjną (siedzibę lub oddział) na obszarze województwa podkarpackiego,
 • prowadzi działalność w branży turystycznej
 • nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
 • nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
 • nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404),
 • w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo podkarpackie.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt „Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

PRZYDATNE LINKI

http://b4.org.pl

http://www.efs.gov.pl

http://pokl.wup-rzeszow.plProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego